KOMITET NAUKOWY

 

Anna Bokowa
Mgr Anna Bokowa
Przewodnicząca

EOC-logo-large

Mgr Anna Bokowa

MAGISTER BIOLOGII I NAUK O ZIEMI ORAZ OCHRONY ŚRODOWISKA

Uniwersytet Gdański, Polska
University of Toronto, Kanada

CEO i założyciel firmy Environmental Odour Consulting Corporation z siedziba w Kanadzie. Firma zajmuje się badaniami odorowymi oraz oszacowaniem uciążliwości zapachowej na terenie Kanady, Europy i USA.

Międzynarodowy ekspert w dziedzinie odorów i oszacowania uciążliwości zapachowej na środowisko. Konsultant z ponad 26 letnim stażem w zakresie kierowania i zarządzania dużymi projektami odorowymi w takich rejonach jak obszary oczyszczalni ścieków, rafinerie, kompostownie, składowiska śmieci i w innych sektorach w tym rolnych.

Jest autorem ponad 35 międzynarodowych publikacji poruszających zagadnienia analiz, technik pomiarowych, monitorowania i modelowania zapachów. Jej wieloletnie doświadczenie w tej dziedzinie sprawia że umiejętnie dopasowuje technikę pomiarów i analiz odorowych do wymogów projektu oraz w zależności od potrzeb klienta.

Anna Bokowa jest biegłym sądowym w zakresie problematyki odorowej w Kanadzie oraz w USA.

Anna Bokowa opracowała metody – zaakceptowane w środowisku międzynarodowym – pomiaru zapachu, w tym zapachu/odorów ze źródeł objętościowych i powierzchniowych. Jest również autorem metody oceny odorów przy zastosowaniu badań terenowych.

Jest twórcą odorowego standardu amerykańskiego, który został rozwinięty pod patronatem komisji odorowej A&WMA EE-6.

Anna Bokowa regularnie współpracuje z Ministerstwem Ochrony Środowiska i z Ministerstwem Rolnictwa w Kanadzie. W latach 2004-2005 współpracowała z Ministerstwem Rolnictwa nad opracowaniem klasyfikacji materiałów nawożących. Prace te zostały opublikowane.

Jej aktywna działalność na rynku międzynarodowym sprawia, że jest jedną z nielicznych międzynarodowo uznanych ekspertów w zakresie tematyki odorów. Jest także recenzentem międzynarodowych publikacji i aktywnym uczestnikiem międzynarodowych konferencji. Zasiada jako przewodnicząca sesji odorowych na tych konferencjach.

W latach 2009-2013 była przewodniczącą Komisji Zapachowej A&WMA EE-6 w Stanach Zjednoczonych zajmującą się normalizacją pomiarów i analiz odorowych.

Należy do naukowych komisji działających przy międzynarodowych stowarzyszeniach takich jak:

  • IWA- International Water Association
  • WEF- Water Environment Federation
  • A&WMA- Air and Waste Management Association
  • ASTM- American Society for Testing and Materials

W latach 2014 – 2015 opracowała dwie ekspertyzy dla prowincji Alberta w Kanadzie:

  • „Inwentaryzacja Metod Oszacowania Uciążliwości Zapachowej i Jej Oddziaływanie na Środowisko” oraz
  • „Opracowanie Strategii Managementu Odorow w Odniesieniu do Rejonów Wydobywania Ropy Naftowej”.

Te dokumenty są obecnie wykorzystywane przez rząd w prowincji Alberta w Kanadzie.

 


Prof. dr hab. inż. Jacek Namieśnik
Zastępca Przewodniczącej

Prof. dr hab. inż. Jacek Namieśnik

Od 1 września 2016 roku Rektor Politechniki Gdańskiej. Od roku 1967 jest związany z Wydziałem Chemicznym Politechniki Gdańskiej. Jest członkiem Komitetu Chemii Analitycznej PAN od pięciu kadencji, a przez dwie ostatnie (od 2007 r.) pełni funkcje przewodniczącego.

Profesor J. Namiesnik jest laureatem licznych nagród i odznaczeń. Otrzymał między innymi medal im. Wiktora Kemuli (2007), medal im. J. Śniadeckiego (2012), stypendium profesorskie w ramach programu MISTRZ przyznane przez FNP, nagrodę Prezesa Rady Ministrów za wybitne osiągnięcia w zakresie inżynierii środowiska (2008), nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia w kształceniu kadr (2012) i wybitne osiągnięcia naukowe w badaniach na rzecz rozwoju społeczeństwa (2015), a także medal KEN oraz wysokie odznaczenia państwowe KKiKO OOP.

W roku 2015 Profesor J. Namieśnik został wyjątkowo uhonorowany za swoją działalność naukową. Senaty dwóch uczelni: Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie oraz Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, podjęły uchwały o nadaniu Profesowi tytułu doktora honoris causa.

 


Dr hab. inż. Izabela Sówka, prof. PWr
Zastępca Przewodniczącej

Dr hab. inż. Izabela Sówka, prof. PWr

W 1997 ukończyła studia wyższe z tytułem mgr inż. na Wydziale Inżynierii Środowiska Politechniki Wrocławskiej. W marcu 2012 uzyskała stopień doktora habilitowanego. Obecnie jest zatrudniona na etacie profesora w Politechnice Wrocławskiej, gdzie pełni m.in. funkcję Kierownika Zakładu oraz akredytowanego Laboratorium Badań Olfaktometrycznych Zakładu Ekologistyki i Zarządzania Ryzykiem Środowiskowym Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Wrocławskiej.

Specjalności i zakres zainteresowań naukowych: metody poboru oraz pomiaru i przemiany chemiczne zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego, planowanie i opracowywanie metodyki badań terenowych oraz modelowanie zanieczyszczeń powietrza, w tym odorów, a także skutki zdrowotne wywołane zanieczyszczeniem atmosfery.

Dr hab. inż. Izabela Sówka jest współautorem ekspertyzy sporządzonej dla Ministerstwa Środowiska pt. “Propozycja metodyki oceny zawartości substancji zapachowo czynnych w powietrzu” oraz współautorem międzynarodowej monografii  pt. Odour Impact Assessment Handbook (Wiley, 2013).  Była również wykonawcą, zastępcą kierownika i kierownikiem zadania “Inwentaryzacja przemysłowych źródeł emisji odorów – określenie wielkości emisji i jej uciążliwości dla przyległych terenów” realizowanego w ramach projektu “Nowe metody i technologie dezodoryzacji w produkcji przemysłowej, rolnej i gospodarce komunalnej”  (Nr PBZ-MeiN- 5/2/2006). Jest autorem i współautorem łącznie 148 prac, w tym naukowych, sprawozdań sporządzonych na potrzeby przemysłu, opinii, oraz promotorem 6 prac doktorskich, w tym z zakresu zapachowego oddziaływania obiektów gospodarki komunalnej oraz technik dezodoryzacji gazów.


 

Członkowie Międzynarodowego Komitetu Naukowego:

 

WŁOCHY


Laura Capelli, Prof. PM, Dr hab. inż.

Laura Capelli, Prof. PM, Dr hab. inż.

Laura Capelli jest adiunktem w Katedrze Chemii Materiałów i Inżynierii Chemicznej „Giulio Natta” w Politechniki Mediolańskiej, gdzie w 2009 uzyskała stopień doktora w dziedzinie chemii przemysłowej i inżynierii chemicznej.

Jej działalność badawcza jest związana z nauką i inżynierią zapachu ze szczególnym uwzględnieniem poboru próbek odorów, rozwoju nosów elektronicznych do monitoringu jakości powietrza, modelowania dyspersji i charakterystyki emisji odorów z różnych rodzajów działalności przemysłowej (opracowywanie wskaźników emisji zapachu).

Laura Capelli jest autorką ponad 100 artykułów czasopismach międzynarodowych i materiałach konferencyjnych. Bierze aktywny udział w kilku komitetach naukowych i organizacyjnych konferencji m.in. NOSE oraz konferencji organizowanych przez IWA (International Water Assocciation).

 

WŁOCHY


Selena Sironi, Prof. PM, Dr hab. inż.

Selena Sironi, Prof. PM, Dr hab. inż.

Selena Sironi rozwija swoją działalność naukową Laboratorium Olfaktometrycznym Politechniki Mediolańskiej koncentrując się na różnych aspektach inżynierii chemicznej i środowiska i specjalizując się w kwestii problemów związanych z kontrolą i pomiarem emisji odorów.

Jej działalność badawcza zaowocowała ponad 150 publikacjami w czasopismach, monografiach konferencyjnych i naukowych. Selena Sironi jest członkiem komitatów naukowych oraz organizacyjnych międzynarodowych konferencji naukowych dotyczących monitorowania i kontroli odorów: NOSE oraz konferencji organizowanych przez IWA (International Water Assocciation).

Działalność dydaktyczna Seleny Sironi w Politechnice Mediolańskiej obejmuje prowadzenie kursów z zakresu Inżynierii Chemicznej i Środowiska (od 2008 ) oraz Inżynierii i Nauki o Zapachu (od 2014).

 

U.S.A.

Jacek-Koziel-web
Dr. Jacek Koziel, prof. nadzw.

Dr. Jacek Koziel, prof. nadzw.

Jacek Koziel pracuje jako polski odpowiednik profesora nadzwyczajnego na Wydziale Inżynierii Rolniczej i Biosystemów w Iowa State University w dziedzinie odorów związanych z produkcją zwierzęcą oraz jakości powietrza. Jego wydział jest jednym z 3 najlepszych w Stanach Zjednoczonych, a College Rolnictwa i Nauk o Życiu jest 8 na świecie. Jacek Koziel ukończył studia w Politechnice Warszawskiej w 1989 roku jako magister inżynier na Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa. Zainteresował się potem środowiskiem i jakością powietrza.  Ukończył studia magisterskie i doktoranckie z Inżynierii Jakości Środowiska i Inżynierii Lądowej odpowiednio na University of Alaska, Anchorage oraz The University of Texas w Austin. W 1998 roku został wprowadzony do zagadnień w zakresie chemii analitycznej przez Prof. Janusza Pawliszyna na Uniwersytecie Waterloo w Kanadzie, gdzie pracował nad nowymi i czułymi metodami pobierania i analizy próbek substancji lotnych i pyłów. Jacek Koziel pracował jako Assistant Professor w Texas Agricultural Research Station (2000-2004), skupiając się na odorach z produkcji zwierzęcej oraz jakości powietrza. Od roku 2004 Jacek kontynuuje tę pracę w Iowa State University, gdzie prowadzi również wykłady z zanieczyszczenia powietrza, mentoruje projekty technologiczne i organizuje programy studiów m.in. w Polsce. Jego grupa badawcza pracuje nad pomiarami i kontrolą uciążliwości zapachu, lotnych związków organicznych, amoniaku, cząstek stałych i gazów cieplarnianych z systemów produkcji zwierzęcej.

W latach 2007-2009, Jacek był jednym ze współ-dyrektorów National Air Emissions Monitoring Study, największego projektu dotyczącego jakości powietrza i produkcji zwierząt w USA. Równoczesne analizy chemiczne i sensoryczne, w których jego grupa jest pionierem w dziedzinie odorów z produkcji zwierzęcej, stosowane są   do rozwiązywania problemów w inżynierii środowiska, nauk o żywności, dobrostanu zwierząt i kryminalistyki. Jacek Koziel jest obecnie stypendystą Fundacji Fulbrighta USA w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu.

 

FRANCJA 


Jean-Michel Guillot , Prof. Ph.D.

Jean-Michel Guillot, Prof. Ph.D.

Profesor w Ecole des Mines d’Alès 

Jean-Michel jest uznanym miedzynarodowym ekspertem odorowym. Jego ekspertyza to: chemiczne reakcje, analizy chemiczne, sensoryka, biochemia. Rowniez jego dzialalnosc jest zwiazana z metodami pomiarowymi, olfactometria, oraz oszacowaniem impaktu odorowego na srodowisko.

 

HISZPANIA

Carlos-Diaz-web
Carlos Diaz

Carlos Diaz, Redaktor Naczelny

Carlos Diaz jest redaktorem strony internetowej olores.org , która zajmuje się odorami i ich odzialywaniem na środowisko. Jest czlonkiem miedzynarodowych komisji odorowych takich jak: IWA, WEF. Jest także członkiem dwóch grup roboczych CEN 2 i 41 , ktora ma za cel rewizje normy EN 13725 w zakresie monitorowania zapachów przy pomocy elektronicznych nosow.

Carlos jest właścicielem SVPA – firmą zajmujaca sie ochrona środowiska.Od 2014 roku jest partnerem PrOlor- pierwszego oprogramowania dostępne na rynku, które moze oszacowac wpływ zapachu z wyprzedzeniem dwudniowym.

Carlos Diaz również jest organizatorem trzech miedzynarodowych konferencji odorowych : w Madrycie, Chile i Bilbao. Uzczestniczyl w ponad 30 konferencji na temat odoru.

Carlos Diaz jest takze uczestnikiem Olor(AMIGO) Międzynarodowego Stowarzyszenia Odorowego (http://gestoresdelolor.org/) który jest skierowany do społeczności, która mówi po hiszpańsku.

 

U.S.A.

Michael-McGinley
Magr Inż. Michael McGinley

Magr Inż. Michael McGinley

Pan inzynier McGinley jest dyrektorem Laboratorium sensorycznego St. Croix. Otrzymal tytul magistra inzyniera na Uniwersytecie Minnesota, USA – dzial Inżynierii Chemicznej. Ma rowniez tytul magistra inzyniera z Johns Hopkins University School of Public Health – department Inżynieria Środowiska Zdrowia.

Praca Mike’a w St. Croix Sensory obejmuje nadzorowanie codziennych operacji laboratoryjnych przy evaluacji zapachu powietrza uzywajac olfactometru dynamicznego. Jego firma produkuje rozne produkty uzywane do odorowego testowania takie jak Nasal Ranger, flux chamber i inne.

Jest autorem przeroznych publikacji zwiazanych z zapachami. Mike jest bardzo aktywnym czlonkiem komisji odorowych takich jak A&WMA EE-6 Komisji Odorowej, WEF komisji i ASTM komisji.

 

NOWA ZELANDIA
Jennifer-Barclay
Jennifer Jayne Barclay

Jennifer Jayne Barclay

Jennifer ma ponad 25-letnie doświadczenie w zaawansowanych badaniach meteorologicznych i modelowaniu atmosferycznym w tym odorów.

Brała udział w wielu dużych międzynarodowych meteorologicznych i modelowych programach związanych z jakością powietrza. Programy te były wykorzystane do celów ustalenia stężenia substancji chemicznych, odorów poza terenem zakładów. Programy te były tez wykorzystane do celów planowania i kontroli w sektorach takich jak: oczyszczalni ścieków, zakładów mleczarskich,kompostowniach, składowiskach śmieci, nawozów sztucznych, zakładów chemicznych, przemysłu aluminiowego a także sektoru rolnego.

Regularnie zapraszana na konferencje i warsztaty jako instruktor i Keynote Speaker miedzy innymi na Międzynarodowej Konferencji Odorowej w Sydney 2010 i 2013 zorganizowanej przez Australian Water Association (AWA), czy w 2013 w 3WExpo, Bangkoku, Tajlandia.

Jennifer była instruktorem lub współkonstruktorem ponad 65 kursów dotyczących modelowania dla firm, zakładów, czy rożnych instytucji z branży takich jak: AWMA, CASANZ, NACA, US-EPA. Była tez instruktorem modelowych kursów dla uniwersytetów oraz doradców na całym świecie. Jennifer jest od 16 lat członkiem Grupy Atmosferycznej (twórcy modelu CALPUFF) i została uznana przez tą grupę jako „Odorowy Ekspert” w zakresie modelowania.

Prowadziła również międzynarodowe szkolenia modelowania w: Hiszpanii w 2013, Chile w 2014 roku, Nowej Zelandii 2014 i Sydney w 2014 roku.

 

WŁOCHY 


Vincenzo Naddeo, Ph.D

Vincenzo Naddeo, Ph.D

Zakład Inżynierii Sanitarnej (SEED)
Wydział Inżynierii Lądowej ,Uniwersytet w Salerno, Włochy

Dr Naddeo jest ekspertem w dziedzinie zaawansowanych fizycznych/chemicznych procesów oczyszczania wód i ścieków z zainteresowaniami naukowymi skoncentrowanymi na badaniu przyczyn powstawania zanieczyszczeń i ich usuwania ze szczególnym uwzględnieniem procesów opartych na usuwaniu zanieczyszczeń organicznych, patogenów z zastosowaniem technik ultradźwiękowych. W ciągu ostatnich 5 lat, dr Naddeo dodatkowo rozszerzył swoje zainteresowania o badania charakterystyki zapachów oraz ich kontroli.

Dr Naddeo opublikował około sto prac naukowych, w tym konferencji naukowych oraz jest współautorem międzynarodowej monografii pt. Odour Impact Assessment Handbook (Wiley, 2013). Jest również współautorem 4 patentów dotyczących oczyszczania wód i ścieków oraz jednego patentu elektronicznego nosa (e.Nose).

 

Waldemar Wardencki
Prof. dr hab. inż. Waldemar Wardencki

Prof. dr hab. inż.  Waldemar Wardencki

Ukończył studia w 1968 r. na Wydziale Chemicznym Politechniki Gdańskiej. Tytuł doktora obronił w 1977 r., a doktora habilitowanego w 1977 r.

Tytuł naukowy profesora uzyskał w 2006 r. Obecnie jest zatrudniony w Katedrze Chemii Analitycznej Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej na stanowisku profesora zwyczajnego.

Do zakresu jego zainteresowań można zaliczyć tematykę związaną z:

chromatografią gazową, metodami przygotowania próbek do analizy, badaniami środowiskowymi (analityka i monitoring środowiska w szeroko pojętym aspekcie) oraz badaniami żywności.

 

zbigniew-dobrzanski-bio
Prof. dr hab. Zbigniew Dobrzański

Prof. dr hab. Zbigniew Dobrzański

Jest związany z ob. Wydziałem Biologii i Hodowli Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu od roku 1970. Pełni funkcję kierownika Katedry Higieny Środowiska i Dobrostanu Zwierząt UP, a w latach 1999-2005 pełnił funkcję dziekana Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt UP.

Dorobek naukowy prof. Z. Dobrzańskiego liczy ponad 200 oryginalny prac twórczych ok. 30 patentów i zgłoszeń patentowych, jest współautorem wielu skryptów akademickich, podręczników i monografii naukowych, wypromował 17 doktorantów. Był kierownikiem lub głównym wykonawcą w kilkunastu projektach badawczych (KBN, NCN, NCBiR) z zakresu wykorzystania naturalnych dodatków paszowych w żywieniu zwierząt, technologii produkcji żywności funkcjonalnej, utylizacji odpadów zwierzęcych, optymalizacji warunków utrzymania zwierząt, dezodoryzacji środowiska. Odbył staże naukowe w Grecji (Ateny, Saloniki) i Słowacji (Koszyce), uczestniczył aktywnie w wielu kongresach i konferencjach naukowych m.in. w USA, Meksyku, Brazylii, Chinach, Australii.

Prof. Zbigniew Dobrzański jest obecnie v-ce przewodniczącym Rady Naukowej Instytutu Zootechniki- PIB w Krakowie, był też członkiem Rady Naukowej Instytutu Nowych Syntez Chemicznych w Puławach, uczestniczył też w pracach kilku komisji MNiSzW. Jest członkiem PTZ, PTNW, PTZiF oraz World´s Poultry Science Association (WPSA) I International Society on Animal Hygiene (ISAH). Był organizatorem (współorganizatorem) wielu konferencji i sympozjów naukowych.

Jest odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej oraz Złotą Odznaką Politechniki Wrocławskiej.

 

Andrzej Szczurek, Prof. PWr, Dr hab.

Andrzej Szczurek, Prof. PWr, Dr hab.

Andrzej Szczurek otrzymał tytuł magistra w dziedzinie nauk fizycznych w dyscyplinie fizyka, w specjalności fizyka ciała stałego na Uniwersytecie Wrocławskim. W 1979 roku rozpoczął pracę na Wydziale Inżynierii Środowiska Politechniki Wrocławskiej. Aktualnie jest profesorem Politechniki Wrocławskiej i kieruje pracami Laboratorium Technik Czujnikowych i Badań Jakości Powietrza Wewnętrznego na Wydziale Inżynierii Środowiska Politechniki Wrocławskiej.

Zainteresowania zawodowe Andrzeja Szczurka koncentrują się na metodach i technikach pomiaru zanieczyszczeń powietrza ze szczególnym uwzględnieniem zastosowań techniki czujnikowej do oceny jakości środowiska.

 


Jacek Piekarski, prof. PK, Dr hab. inż.

Jacek Piekarski, prof. PK, Dr hab. inż.

Dr hab. inż. Jacek Piekarski, prof. PK ukończył studia na Wydziale Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji Politechniki Koszalińskiej. Obecnie jest zatrudniony na etacie profesora nadzwyczajnego w Politechnice Koszalińskiej, gdzie pełni funkcję Kierownika Zakładu Techniki Wodno-Mułowej i Utylizacji Odpadów.

Do zakresu jego zainteresowań naukowych zaliczyć można tematykę związaną z wykorzystaniem metod numerycznych w projektowaniu oraz symulacji pracy układów technologicznych wykorzystujących procesy jednostkowe, np. adsorpcji, filtracji grawitacyjnej, wymiany jonowej, itp. W polu jego zainteresowań leży również tworzenie aplikacji komputerowych do rozwiązywania problemów z zakresu ogólnie pojętej ochrony środowiska.

 


Artur Jerzy Badyda, Dr hab. inż.

Artur Jerzy Badyda, Dr hab. inż.

Doktor habilitowany nauk technicznych, adiunkt, kierownik w Zakładzie Informatyki i Badań Jakości Środowiska w Politechnice Warszawskiej, kierownik Laboratorium Badań Fizycznych Środowiska.

Jego zainteresowania naukowe związane są ściśle z tematyką środowiskowych uwarunkowań zdrowia, w tym zwłaszcza z oddziaływaniem zanieczyszczeń powietrza na środowisko i zdrowie człowieka. Zainteresowania zawodowe skupione są wokół zagadnień związanych z zarządzaniem ochroną środowiska, monitorowaniem zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego, szeroko pojętą ochroną środowiska, oddziaływaniem na środowisko dużych inwestycji infrastrukturalnych i przemysłowych, efektywnością energetyczną i rozwojem nowych w Polsce sektorów energetyki. Od 2005 roku zajmuje się również problematyką konsultacji społecznych w obszarze inwestycji infrastrukturalnych. Były doradca Ministra Środowiska.

Członek rady naukowej czasopisma Medycyna Środowiskowa i czasopisma Complementary and Alternative Medicine in Science , redaktor w czasopismach: Medycyna Sportowa, Challenges of Modern Technology. Członek Krajowej Komisji Ocen Oddziaływania na Środowisko. Prezes Fundacji na rzecz Młodych Naukowców, przewodniczący Głównej Komisji Młodzieży w Naczelnej Organizacji Technicznej

 


Sebastian Opalinski, Dr hab. inż.

Sebastian Opalinski, Dr hab. inż.

Mgr inż. Wydzialu Chemicznego Politechniki Wrocławskiej. Uzyskał tytul doktora habilitowanego nauk rolniczych w zakresie zootechniki. Od sierpnia 2006 jest zatrudniony w Katedrze Higieny Środowiska i Dobrostanu Zwierząt, Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, na stanowisku adiunkta.

Specjalności i zakres zainteresowań naukowych: mikroklimat pomieszczeń inwentarskich z uwzględnieniem dobrostanu zwierząt, metody kontroli i ograniczania zanieczyszczeń powietrza generowanych w trakcie produkcji zwierzęcej, wpływ zanieczyszczeń na jakość produktów pochodzenia zwierzęcego.

Jego dorobek naukowy obejmuje ponad 130 prac, w tym przeszło 50 oryginalnych prac naukowych. Brał udział w ponad 20 projektach badawczych. Ponadto odbył staż naukowy w Iowa State University (Ames, Iowa, USA), w Laboratorium Analiz Jakości Powietrza, dotyczący analiz jakości powietrza metodami GC-MS-O.

 

JACEK GEBINSKI
Dr inż. Jacek Gębicki

Dr inż. Jacek Gębicki


Dr inż. Jacek Gębicki w roku 1997 ukończył studia na Wydziale Chemicznym Politechniki Gdańskiej. Od 2009 r. jest adiunktem w Katedrze Inżynierii Chemicznej i Procesowej Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej.
Specjalność – czujniki chemiczne (elektrochemiczne) oraz technologia wytwarzania i eksploatacji elektronicznych nosów.

 

Tomasz-Dymerski-site
Dr inż.Tomasz Dymerski

Dr inż. Tomasz Dymerski

Dr inż. Tomasz Dymerski ukończył studia w 2008 r. na Wydziale Chemicznym Politechniki Gdańskiej. Od roku 2013 jest adiunktem w Katedrze Chemii Analitycznej Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej. Specjalizuje sie w zakresie rozwoju technologii elektronicznych nosów i ich zastosowań. Drugim obszarem Jego zainteresowań jest analiza złożonych matryc (przede wszystkim środowiskowych, żywnościowych oraz medycznych) z wykorzystaniem dwuwymiarowej chromatografii gazowej.